Project Description

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije

Planom korištenja obnovljivih izvora energije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji izrađena je podloga za planiranje korištenja energije vjetra i sunca, ali i s perspektivama korištenja biomase i geotermalne energije. Strateška procjena predmetnog plana uklonila je potencijalne konflikte u prostoru te odabrala najpogodnije lokacije za smještaj budući elektrana.

Strateškom procjenom vodilo se računa o energetskoj neovisnosti otoka te predložene su dvije varijante plana:

  1. konzervativna, orijentirana ka zaštiti okoliša
  2. razvojna, orijentirana prema održivom razvoju županije.

U konačnici, odabir varijante temeljit će se na budućim potrebama i razvojnim ciljevima same Županije.