Project Description

Strateška studija utjecaja na okoliš ciljanih IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije

Izrada Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije pokrenuta je kako bi se provelo usuglašavanje Prostorno planske dokumentacije Karlovačke županije. Osnovni cilj navedenih Izmjena i dopuna je omogućiti izgradnju nove dvokolosječne pruge i njezino povezivanje na postojeću mrežu pruga od značaja za međunarodni promet.

Strateškom studijom analizirali smo planirane koridore važećeg Prostornog plana Karlovačke županije, kao i sve predložene varijante koridora i spojeve željezničke pruge u sklopu zahtjeva za izmjenom Plana, gdje je izvršeno ocjenjivanje varijanti pojedinih dionica koridora, neovisno od planiranog prometnog opterećenja pojedine varijante koridora. Osim toga obrađeni su i utjecaji na stanovništvo u dijelu prolaska pruge kroz urbano područje iz razloga što time raste ugroza okoliša i stanovništva u urbanom području u slučaju akcidentnih situacija, čija vjerojatnost raste upravo sa rastom prometa.