Project Description

Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice

Hrvatske vode već godinama vrše vodoistražne radnje na području Vrela Koreničkog, a s ciljem pronalaska alternativnog rješenja za crpljenje vode za ljudsku potrošnju iz jezera Kozjak, u NP Plitvička jezera.

Naš cilj je bio utvrditi može li zahvat vodoistražnih radova (u vidu bušotina) koji uključuju pokusno crpljenje vode iz najdubljih podzemnih slojeva utjecati na nadzemne stanišne tipove: livade beskoljenke i bazofilne cretove, kao i na ciljne vrste: livadni procijepak, sibirska jezičnjača i puzavi celer. Utvrđeno je da su bušotine planirane na poljoprivrednom zemljištu s postojećim pristupnim putevima te da neće doći do oštećivanja okolnih vrijednih staništa NP Plitvička jezera. Za eventualne hidrološke promjene koje se mogu pojaviti uslijed pokusnog crpljenja, ocijenjeno je da ne mogu utjecati na stanišne uvjete u površinskim slojevima u kojima se oborinska voda zadržava te održava uvjete pogodne ciljnim stanišnim tipovima i biljnim vrstama.