Project Description

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Sanacija i uređenje parka u Našicama”

Cjelokupni prostor zahvata zaštićen je u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Kao takav, prilikom razvijanja idejnog projekta posebna pažnja se posvetila očuvanju parkovne arhitekture, ali i dodavanju novih prostornih elemenata.

U konačnici, elementi koji se planiraju unijeti u prostor nisu predviđeni kao fizičke barijere stoga smo zaključili da se povećanje vizualne kvalitete područja Parka može očekivati.